برای مشاهده هر تست بر روی  آن کلیک کنید.ضمنا جواب نیز در انتهای همان صفحه درج شده است:

۱)قیمت عتیقه ها را پیدا کنید؟

 

۲)گونه ماهی ها

 

۳)عبور کامیون از روی پل

 

۴)یافتن شکار برای شکارچی

 

۵)محاسبه غلط

 

  ۶)یافتن حلقه خاص

 

۷)حدس زدن نسبت شکلها

 

  ۸)پره ی مناسب را پیدا کنید؟

 

۹)حیوان مخفی را برای شکارچی پیدا کنید.

 

۱۰)پیدا کردن روباتهای مشابه؟

 

۱۱)رابطه منطقی بین ابرهای خالدار

 

۱۲)خرید و فروش لپ تاپ

 

۱۳)صورت فلکی دب اکبر و اعداد متناظر

 

۱۴)در این شکل چند مربع وجود دارد؟

 

۱۵)با توجه به منطق موجود گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

 

۱۶)ساعت عقربه دار

 

۱۷)مکعب باز شده طرحدار

 

۱۸)میوه مناسب را در ترازو قرار دهید؟

 

۱۹)مقدار عددی پیتزای خورده شده؟

 

۲۰)رابطه بین اعداد در هشت ضلعی را بیابید؟

 

۲۱)با توجه به منطق شکلها گزینه صحیح را مشخص کنید.

 

۲۲)با توجه به تغییرات تدریجی شکلها مشخص کنید؟

———————————————————————————-