برای مشاهده پیش بینی ها بر روی تصاویر کلیک کنید.

وضعیت بارشی ۷ روز آینده به فاصله هر ۳ ساعت

هواشناسی_ایران_بارندگی_هواگو

پیش بینی درصد احتمال بارش در ۱۴ روز آینده

هواشناسی_ایران_هواگو_پیش بینی

پیش بینی ماگزیموم (بالاترین) دما در ۱۴ روز آینده

هواشناسی_ایران_پیش بینی

پیش بینی مینیموم(کمترین)دما در ۱۴ روز آینده

هواشناسی_ایران_پیش بینی_هواگو